Tabellae innocentium – צלם אוצר איליה יפימוביץ

משתתפים

משתתפים

איליה יפימוביץ

הצילום מעורר תגובה רגשית על ידי יצירת מציאות חדשה, שאין לה עבר או עתיד. הדימויים מתחלפים כשהצופים חולפים לידם ויוצרים אצל כל צופה משמעויות ורגשות שונים. נדמה שאנו מנסים לשלוט בעולם שסביבנו או לשנות אותו באמצעות יצירת נרטיב חדש שיקשר בין ההתרחשויות במציאות לחלומות, והאמנות נותנת בידינו כלים ליצור הצטלבויות בין המשמעויות המקבילות ולחבר ביניהן.

אוצר: איליה יפימוביץ